نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V3.6 – V3.7

//نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V3.6 – V3.7

نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V3.6 – V3.7

برای نمایش نسخه با کیفیت روی عکس کلیک کنید.

ترتیب خروجی انژکتورها:

برای نمایش نسخه با کیفیت روی عکس کلیک نمایید.

ترتیب خروجی کویل ها :

برای نمایش نسخه با کیفیت روی عکس کلیک نمایید.

 

به ترتیب انفجار ها دقت کنید . اگر ترتیب انفجار موتور شما متفاومت است ، بر حسب ترتیب انفجار موتور خود ، خروجی کویل ها را متصل نمایید.

۱۴۰۰/۶/۱۵ ۳:۲۶:۳۰