نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V3.8.0 – APE V3.8.1

//نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V3.8.0 – APE V3.8.1

نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V3.8.0 – APE V3.8.1

برای نمایش نسخه با کیفیت روی عکس کلیک کنید.

ترتیب خروجی انژکتورها:

برای نمایش نسخه با کیفیت روی عکس کلیک نمایید.

ترتیب خروجی کویل ها :

برای نمایش نسخه با کیفیت روی عکس کلیک نمایید.

 

به ترتیب انفجار ها دقت کنید . اگر ترتیب انفجار موتور شما متفاومت است ، بر حسب ترتیب انفجار موتور خود ، خروجی کویل ها را متصل نمایید.

۱۴۰۰/۶/۱۵ ۳:۲۵:۱۵