پشتیبانی از تمامی شهرهای ایران توسط دستگاه اذان گو الصلاه

پشتیبانی از تمامی شهرهای ایران توسط دستگاه اذان گو الصلاه

شرکت تکین سگال البرز (تکسال) با توجه به این نکته که ساعات وقت شرعی نوبت های اذان در شهرهای مختلف ودر روزها و ماهها و سالهای مختلف متفاوت می باشد ، لذا برنامه دستگاه اذان گو الصلاه را طوری طراحی نموده است که با توجه به مختصات هر شهر وقت اذان مربوط به هر روز را محاسبه و بر اساس آن راس وقت شرعی معین شروع به پخش نوای اذان و سایر نواها می نماید. در مدل های بدون موقعیت یاب ماهواره ای امکان تغییر شهر محل سکونت از طریق نرم افزار همراه دستگاه امکان پذیر می باشد و نیازی به وجود موقعیت یاب ماهواره ای نمی باشد و در مدل های دارای موقعیت یاب ماهواره ای این فرآیند به صورت اتوماتیک انجام می پذیرد.

۱۳۹۶/۱۲/۸ ۲۳:۱۰:۱۳