شرایط گارانتی

شرایط گارانتی

۱- مدت زمان گارانتی دستگاه ۲ سال از زمان نصب دستگاه می باشد.
۲- گارانتی از بابت تعمیر رایگان در طول مدت زمان گارانتی می باشد.
۳- اگر دستگاه در مدت زمان گارانتی دو بار به دلیلی مشابه برای گارانتی ارسال گردد فقط بار اول شامل گارانتی خواهد بود .
۴- هزینه ایاب و ذهاب و ارسال بر عهده خریدار است.
۵- گارانتی فقط در صورتی اعتبار دارد که دستگاه توسط نمایندگان اصلی (تام) نصب گردیده باشد.
۶- آب خوردگی و ضربه جزو شرایط گارانتی نمی باشد.
۷- اگر تعمیر دستگاه شامل گارانتی باشد اما امکان تعمیر وجود نداشته باشد یک دستگاه جدید تحویل مشتری خواهد شد که از لحاظ نسخه سخت افزار و یا نرم افزار ممکن است با دستگاه قبلی برابر و یا جدید تر باشد و اگر چنانچه دستگاهی جدید از دستگاه قبلی تحویل داده شود مابه التفاوت قیمت دستگاه به عهده مشتری خواهد بود.
۸- نمایندگان موظف هستند پس از نصب دستگاه ، کارت گارانتی با تاریخ همان روز تحویل خریدار نمایند.

۱۳۹۹/۵/۴ ۱۷:۵۹:۰۹